Autogiro

Här kan du snabbt och enkelt ansöka/registrera autogiro för delbetalning av din årsavgift.

1.

Fyll i Golf-ID samt fullständigt personnummer för de medlemmar/årsavgifter du vill betala genom autogiro från nedanstående konto.

2.

Fyll i det konto som betalningen ska överföras från. Fyll endast i ett alternativ.

För bankkonto skriver du Clearingnummer först och därefter själva kontonummret. Clearingnummret består normalt av fyra siffror, men konto hos Swedbank kan ha fem siffror.

3.

Som kontohavare har jag tagit del av och accepterat nedan villkor för betalning av autogiro till Isaberg Golfklubb, org.nr 828500-3060.

Om fakturan inte betalas på förfallodagen är jag medveten om att ränta och påminnelseavgift kan påföras skulden.

Administrationsavgift för autogiro

300 kr som läggs på din faktura.

Medgivande till betalning via Autogiro

Jag på omstående sida benämnd betalaren, medger att uttag får göras från mitt angivna bankkonto på begäran av angiven betalningsmottagare för betalning via autogiro.

Kontoförandebank är inte skyldig att pröva behörigheten av eller meddela betalaren i förväg om begärda uttag. Uttag belastas betalarens konto enligt kontoförande banks regler.

Meddelande om uttag får betalande från kontoförande bank. Medgivandet kan på betalarens begäran överflyttas till annat konto i kontoförande bank eller konto i annan bank.

 

För uttag gäller dessutom följande:

 

Godkännande/information i förväg

Betalningsmottagaren får begära uttag från betalarens konto på förfallodagen om betalaren senast åtta vardagar före förfallodagen fått meddelande om belopp, förfallodag och betalningssätt, eller om betalaren godkänt uttaget i samband med köp eller beställning av vara eller tjänst.

Täckning måste finnas på kontot

Betalaren skall se till att tillräckligt stort belopp finns på kontot för betalning på förfallodagen. Om kontobehållningen inte räcker för betalning på förfallodagen får betalningsmottagaren göra ytterligare uttagsförsök under de kommande vardagarna*, som får omfatta högst en vecka. Information om antal uttagsförsök lämnas av betalningsmottagaren.

Stopp av uttag

Betalaren kan stoppa

  • Ett enskilt uttag genom att kontakta betalningsmottagaren senast två vardagar före förfallodagen.
  • Alla uttag avseende medgivandet genom att kontakta banken senast två vardagar före förfallodagen.

Medgivandets giltighetstid, återkallelse

Medgivandet gäller tills vidare. Om betalaren vill återkalla medgivandet gör betalaren det genom att kontakta kontoförande bank eller betalningsmottagaren. Medgivandet upphör senast fem vardagar efter att återkallelsen kommit kontoförande bank eller betalningsmottagaren tillhanda.

Rätten för kontoförande bank och betalningsmottagaren att avsluta anslutningen

Kontoförande bank och betalningsmottagaren har rätt att avsluta anslutningen till Autogiro trettio dagar efter det att kontoförande bank/betalningsmottagaren underrättat betalaren härom. Kontoförande bank och betalningsmottagaren har dock rätt att omedelbart avsluta betalarens anslutning till Autogiro om betalaren vid upprepade tillfällen inte har haft tillräcklig kontobehållning på förfallodagen eller om det konto som medgivandet avser avslutats.

*Med vardag avses inte söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton.