Historik

Här har det slagits järn i många hundra år! Golfklubbens historia är bara drygt 50-årig, men traktens historia går att dokumentera lång tid bakåt.

Vid Nissafors Bruk två mil norr om Gislaved har Isaberg Golfklubb sina två 18-hålsbanor. De anses vara några av Sveriges vackrast belägna och besökes årligen av drygt 10000 gästspelare. Terrängen är kuperad, gröna dungar övergår i mjuka slänter eller klippbranter medan höga furor står i givakt. Blåa vatten och så Nissan med det dånande fallet och den vilda forsen.

Ingen besökare anar, att det på denna plats i 180 år bedrevs en omfattande och framgångsrik järnbruksverksamhet. De båda gammaldags klubbhusflyglarna är de sista resterna av det herresäte, som var boplats åt den siste mäktige bruksägaren, hovmarskalken Salomon Löfvenskiöld. Där det nya klubbhuset nu är beläget låg tidigare ett vackert träslott, som emellertid revs början av 1960-talet, drygt 100 år gammalt.

År 1725 anlade hovrättsrådet, sedermera landshövdingen Nikolaus Silferskiöld, Jönköping och brukspatron Johan Camitz, Kristinehamn ett järnbruk kring vattenfallet.
I rask takt uppfördes dammar, vattenhjul, hammare och smedjor, kollador och verkstäder, allt med specialister från olika håll. Malm fanns i traktens sjöar och i Smålands Taberg, vattenkraft i fallet i Nissan samt väldiga skogar till träkol.

Verksamheten blomstrade och järnbruket gick i arv till nya ägare. Ar 1797 instiftades Nissafors Fideikommiss och marken och bruket fortsatte alltså att gå i arv.

I mitten av 1850-talet lät dåvarande fideikommissarien uppföra ett ståndsmässigt corps de logi och för första gången var nu ägaren bosatt vid godset och bruket. Nu kom högre ståndskultur att blomma vid Nissafors några decennier framåt.
Vid 1800-talets mitt stod bruket på sin höjdpunkt. Årligen producerades omkring 10.000 skeppund (nära 2.000 ton) stångjärn och smidesprodukter.
Men andra tider skulle komma. Utländsk konkurrens och lågkonjunktur drabbade bruket hårt. När dåvarande bruksherren dog barnlös år 1892, var redan en successiv nedläggning påbörjad.

År 1902 upphörde all drift.
När Nissafors Fideikommiss upplöstes år 1938inköptes huvudgården jämte fallet av Svenska Gummifabriks Aktiebolaget - sedermera Gislaved Aktiebolag. Företaget visade stort intresse och tillmötesgående då tanken på att där anlägga en golfbana uppkom 1968. Mark och byggnader utarrenderades på för klubben förmånliga villkor och 1984 fick klubben likaledes förmånligt köpa fastigheten.

Fyra byggnader finns kvar sedan 1850-talet, alla klassade som kulturhistoriskt intressanta. Det är de båda flyglarna på klubbhusområdet, nu inrymmande shop respektive tävlingsexpedition. Vidare två bostadshus vid infarten till området. Det vita - Rättargården - och det röda - Smedsgården - vilka klubben renoverat till moderna bostäder, som hyrs ut. Isaberg Golfklubb, med en bana och klubbhus i Gislaveds kommun och en bana och maskinhall i Gnosjö kommun - på kulturhistorisk mark. Vilken annan klubb matchar det?

De två första åren ägnades åt att bygga en 9-hålsbana, som stod färdig 1970. Redan 1973 började vi bygga ytterligare 9 hål och 1975 kunde vi börja spela på en färdig 18-hålsbana.

Under de första 15 åren arrenderade klubben marken där banan ligger och därtill hörande byggnader av Gummifabriken Gis­laved AB, numera Gislaved AB. Efter förhandlingar i början av 1984 träffades avtal om köp av hela fastigheten. Från 1984-04-01 är således klubben ägare till banan och fastigheterna därpå.

Under 1988 köpte klubben ytterligare mark mellan den dåvarande banan och Ettö-området. Säljare var Gislaveds kommun. Här anlades under 1989-90 ytterligare 9 hål, som öppnades för spel den 28 juli 1990.
Under våren 1990 förvärvades ca 38 hektar mark öster, söder och norr om Lundins stugby. Säljare denna gång var Gnosjö kommun samt syskonen Mona och Conny Carlsson i Algustorp.
Under tiden juli 1990 - maj 1992 anlades här 9 nya hål, vilka togs i bruk den 27 juni 1992. Härmed förfogar klubben över 36 hål, dvs 2 kompletta 18-hålsbanor. Från och med 1993 bildar de 18 hålen öster om Nissan en bana — Östra banan — och de 18 hålen på Nissans västra sida en bana — Västra banan.

Notabelt är att klubben är ägare till hela 164 hektar mark.

Kort historik:

1968 Klubben bildas
1970 De första 9 hålen tas i bruk. (västra hål 1-4, 9, 17,18)
1975 18-hålsbana spelfärdig. (östra 10-18)
1984 Marken - 100 hektar - med befintliga byggnader förvärvas
1989 Nytt markköp -35 hektar. Banans utbyggnad påbörjas.
1989 Nytt klubbhus invigs.
1990 9 nya hål tas i bruk. (västra 5-8, 10-16)
1990 Ytterligare markköp -35 hektar. Sista utbyggnadsetappen påbörjas.
1992 Ytterligare 9 hål börjar användas. (östra 1-9)
1993 De slutliga bansträckningarna etableras. Västra banan på Nissans västra sida i Gislaveds kommun. Östra banan - öster om Nissan i Gnosjö kommun.

Som banan såg ut 1975