Lokala regler

1. Generella lokala regler


1.1 Stenar i bunkrar
Stenar i bunkrar är flyttbara hindrande föremål, Regel 24-1 är tillämplig.

1.2 Följande markeringar gäller på banan:
Banmarkering Innebörd Regel
Vit out of bounds 27
Gul vattenhinder 26
Röd sidovattenhinder 26
Blå mark under arbete 25
Blå/vitt MUA - spel förbjudet 25
Orange Oflyttbart hindrande föremål 24-2

 2. Lokala regler


Eventuella tillfälliga lokala regler finns anslagna på klubbens anslagstavla. Därutöver gäller följande lokala regler, såvida inget annat bestämts i samband med en enskild tävling.

Vattenhinder (Regel 26)
Alla omarkerade diken är sidovattenhinder. Gränsen till hindret går där marken bryter av mot hindret.

Onormala markförhållanden (Regel 25-1)
a. Skador i bunker, såsom blottade stenar, gropar, eller fåror, orsakade av rinnande vatten, är mark
under arbete.
b. Myrstackar är mark under arbete.
c. Områden markerade med vit färg är mark under arbete.

Oflyttbara hindrande föremål (Regel 24-2)
a. Alla teeskyltar och avståndsplattor är oflyttbara hindrade föremål.
b. Gul-svarta pinnar, som visar avståndet 150m till mitten av green, är oflyttbara hindrande föremål.

Organisk del av banan (Regel 13 – ingen lättnad utan plikt från dessa förhållanden)
Stengärdsgårdar och odlingsrösen är organiska delar av banan. Lösa delar får ej avlägsnas.

Avståndsmätare tillåten (Regel 14-3)
En spelare får skaffa information om avstånd genom att använda en apparat som endast mäter avstånd. Om en spelare under en fastställd rond använder en avståndsmätare som är konstruerad för att även bedöma eller mäta andra förhållanden som skulle kunna påverka hans spel (t ex lutning, vindstyrka, temperatur osv) bryter spelaren mot Regel 14-3, för vilken plikten är diskvalifikation, oavsett om någon sådan ytterligare funktion faktiskt används.

Anm 1: Vagnar som har en funktion som kan mäta avstånd får användas förutsatt att andra funktioner som strider mot reglerna är avaktiverade eller övertäckta (t ex avstängda eller övertejpade).

Anm 2: multifunktionella apparater (t ex mobiltelefon eller motsvarande) som har en avståndsmätande applikation får användas under förutsättning att a) applikationen endast mäter avstånd och b) den multifunktionella apparaten inte innehåller någon ytterligare funktion som strider mot reglerna, oavsett om någonsådan ytterligare funktion faktiskt används.


PLIKT FÖR BROTT MOT LOKALA REGLER:
Matchspel - förlust av hålet. Slagspel - två slags plikt.