Spel

VÅRA FANTASTISKA BANOR

36 unika hål. 2 banor, 2 upplevelser. Enastående natur. Ett ständigt arbete för att förbättra våra banor med det lilla extra. Något som passar dig, oavsett handicap.

De två första åren ägnades åt att bygga en 9-hålsbana, som stod färdig 1970. Redan 1973 började vi bygga ytterligare 9 hål och 1975 kunde vi börja spela på en färdig 18-hålsbana.

Under de första 15 åren arrenderade klubben marken där banan ligger och därtill hörande byggnader. Efter förhandlingar i början av 1984 träffades avtal om köp av hela fastigheten. Från 1984-04-01 är således klubben ägare till banan och fastigheterna därpå.

Under 1988 köpte klubben ytterligare mark mellan den dåvarande banan och Ettö-området.  Här anlades under 1989-90 ytterligare 9 hål, som öppnades för spel den 28 juli 1990. Under våren 1990 förvärvades ca 38 hektar mark öster, söder och norr om Lundins stugby.  Under tiden juli 1990 - maj 1992 anlades här 9 nya hål, vilka togs i bruk den 27 juni 1992. Härmed förfogar klubben över 36 hål, dvs 2 kompletta 18-hålsbanor. Från och med 1993 bildar de 18 hålen öster om Nissan en bana — Östra banan — och de 18 hålen på Nissans västra sida en bana — Västra banan.
Notabelt är att klubben är ägare till hela 164 hektar mark.